Име:

Събин Иванов Събев

 

Дата и място на раждане:

22 септември 1962 г. град Павликени

Образование и основна квалификация:

2013 – 2014г. ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, Придобита образователна и научна степен „доктор“ в  област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, по професионално направление 3.6. „Право“, докторска програма „Административно право и административен процес“ (Диплома. № 1000127/10.11.2014 г.). Защитен дисертационен труд на тема „Възложителят на обществени поръчки – административно правен статут“

1992 - 1998 г. - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, висше образование,  задочно юридическия факултет на специалност право - платено обучение, магистър (Диплома рег. N 28405/1999 г.)

1980 - 1984 г. - ВНВУ “Васил Левски”, гр. Велико Търново, висше  военно образование,  редовно четиригодишен курс на обучение, специалност танкови войски - команден профил с гражданска специализация инженер по двигатели с вътрешно горене, магистър. (Диплома рег. N 09705/1984 г)

 

Допълнителна квалификация:

2003 г. – Мениджър по фирмена сигурност и охранителна дейност (Уверение № 00148/30.07.2003 г. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – стопански факултет и “СОД – Велико Търново” ООД)

1998 - 1999 г. - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - следдипломна квалификация за получаване на педагогическа правоспособност. (Свидетелство за професионална квалификация рег. N 3021/20.05.1999 г.)

1992 г. – водач на плавателен съд до 20 БРТ

1981 г. – Водач на МПС, категории В, С, Ткм, М

 

 

Трудов стаж:

от 15.11.2007 г. и продължава - адвокат във Великотърновска адвокатска колегия

от 20.12.2016 г. - доцент по Национална сигурност в катедра "Национална и регионална сигурност" на факултет "Общовойскови" при НВУ "Васил Левски"

12.09.2007 г.– 20.12.2016 г.  асистент, главен асистент  по Административно право и административен процес в катедра „Национална и регионална сигурност” на факултет „Общовойскови” при НВУ „В. Левски”

01.08.2001 г. – 31.08.2006 г. НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново, главен юрисконсулт

1989 – 2001 г. ВВОВУ „Васил Левски”, офицер, след участие в конкурс, асистент, старши асистент, главен асистент в катедра “Танкова техника” на Командно - инженерния факултет на ВВОВУ “Васил Левски.

1984 – 1989 г. офицер, на различни командни длъжности