В този раздел се намират решения, постановени от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по преписки, по които съм се явявал.

Законосъобразно решение на възложителя - 105.89 KB
Незаконно отстраняване на участник - 130.06 KB
Влязлата в сила документация е задължителна за участниците - 149.42 KB
РЕШЕНИЕ 18 1.doc - 49.5 KB
При прекратяване на процедурата поради съществена промяна в обстоятелствата, възложителят трябва да мотивира тези обстоятелства - 112.92 KB
Възложителят не може да изисква към ЕЕДОП да се представят и други декларации или доказателства - 208.89 KB