Волеизявлението за прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие трябва да е в писмена форма - 76.57 KB
Установяване на трудов стаж по съдебен ред - 75.73 KB
Неизплатено трудово възнаграждение - 72.38 KB
Работодателят е длъжен да установи в условията на пълно и главно доказване, че работникът е нарушил виновно задълженията си. - 243.18 KB
За оборването презумпцията за добросъвестност по чл.8, ал.2 КТ на работодателя е необходимо не само навеждане на едно или няколко обстоятелс - 167.95 KB