ЗАНН чл. 52, ал. 2 - 139.89 KB
Закон за лова и опазване на дивеча - 138.68 KB
Закон за електронните съобщения - 75.78 KB
Закон за движение по пътищата - недоказване на нарушението - 114.65 KB
Закон за движението по пътищата - грешна норма - 72.63 KB
Не може в наказателното постанолвение да се внасят нови обстоятелста, които не се съдържат в акта за установяване на нарушението - 91.03 KB
Срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН започва да тече от деня, следващ датата, на която е следвало да бъде подадена декларацията - 118.88 KB
След отмяната на НВМОП, посочените в нея нарушения са декриминализирани - 76 KB
Когато в закона е предвидена само глоба за ФЛ, не може да се налага имуществена санкция на еднолични търговци и ЮЛ - 56.13 KB
Маловажен случай, забавени осигуровки - 93.69 KB
За да е налице съставомерно деяние по чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е необходимо в правния мир да има действащо постановление, разпореждане или друг ак� - 72.43 KB
Формално е изпълнен съставът на нарушението от обективна страна, но това условие не е достатъчно, за да се наложи санкция на субекта на извъ - 78.63 KB
Извършване на деянието в условията на крайна необходимост е основание за отмяна на наказателното постановление - 244.58 KB
При сгрешена цифра нула с буквата О в номера на автомобила, не се носи отговорност за неплатена винетна такса - 380.02 KB