ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА АДВОКАТСКА КАНТОРА СЪБИН СЪБЕВ

 

Политиката на Ръководството обхваща следните направления:

·                    Управление на качеството;

·                    Подобряване на мнението (образа) от заинтересованите страни за дружеството;

·                    Управление на устойчивото развитие.

Настоящата политика изразява ангажимента на Адвокатската кантора за:

·                    удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на отговорните лица за изпълнението на дейностите;

·                    стриктно спазване на приложими международни, държавните и местни нормативни изисквания, тези на своите клиенти и други заинтересованите страни по отношение на качеството на реализираните продукти/услуги;

·                    свеждане до минимум на рисковете за създаването на неблагоприятен или несъответстващ продукт/услуга.

Изпълнението на политиката се реализира чрез прилагане на система от правила (Система за управление на качеството), разработена, документирана и поддържана в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Системата за управление на качеството и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички отговорни за изпълнението на конкретни проекти лица, упълномощени от Адвокатска кантора „Събин Събев“.

 Адвокатската кантора се стреми да предлага конкурентни услуги от обхвата на дейностите си, с високо качество и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, гарантиращи съществуването и просперитета на дружеството.

Мисията на Адвокатска кантора „Събин Събев“ се изразява в:

 

„САМО ЗАКОНЪТ ЩЕ НИ ДАДЕ СВОБОДА”

 

Политиката и целите са оповестени от АК, разпространени са до всички сътрудници и заинтересовани страни. Създадени са условия мотивиращи отговорните лица за изпълнението й.

Ръководител кантора, декларира своя ангажимент при осигуряване на необходимите финансови, технически и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

 

            Декларирам личния си ангажимент в изпълнение на настоящата политика!

Адвокат Събин Събев

01.09.2016 г.

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА „СЪБЕВИ КОНСУЛТ“ ЕООД

 

Политиката на Ръководството обхваща следните направления:

·                    Управление на качеството;

·                    Подобряване на мнението (образа) от заинтересованите страни за дружеството;

·                    Управление на устойчивото развитие.

Настоящата политика изразява ангажимента на Ръководството на “Събеви Консулт” ЕООД за:

·                    удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на отговорните лица за изпълнението на дейностите;

·                    стриктно спазване на приложими международни, държавните и местни нормативни изисквания, тези на своите клиенти и други заинтересованите страни по отношение на качеството на реализираните продукти/услуги;

·                    свеждане до минимум на рисковете за създаването на неблагоприятен или несъответстващ продукт/услуга.

Изпълнението на политиката се реализира чрез прилагане на система от правила (Система за управление на качеството), разработена, документирана и поддържана в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Системата за управление на качеството и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички отговорни за изпълнението на конкретни проекти лица, упълномощени от „Събеви Консулт“ ЕООД.

 “Събеви Консулт” ЕООД се стреми да предлага конкурентни услуги от обхвата на дейностите си, с високо качество и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, гарантиращи съществуването и просперитета на дружеството.

Мисията на “Събеви Консулт” ЕООД се изразява в:

 

„В ПОМОЩ НА КЛИЕНТА”

 

Политиката и целите са оповестени от Дружеството, разпространени са до всички сътрудници и заинтересовани страни. Създадени са условия мотивиращи отговорните лица за изпълнението й.

Ръководството на “Събеви Консулт” ЕООД, декларира своя ангажимент при осигуряване на необходимите финансови, технически и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.

 

            В качеството си на управител декларирам лична отговорност за изпълнение на настоящата политика и регламентите, включени в системата за управление на качеството!

Павлина Петрова

01.09.2016 г.