ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

         За възложители:

·        консултации по избор на процедура

·        изготвяне на документация за участие

·        участие в комисия за провеждане на процедурата

·        съгласуване на договор

·        процесуално представителство при обжалване пред всички инстанции

     За участници:

·        консултации при изготвяне на офертите

·        представителство при отваряне на офертите

·        съгласуване на договор

·        изготвяне на жалба и процесуално представителство пред КЗК и ВАС.

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

·        Регистрация  и пререгистрация на търговци,  промяна в обстоятелствата, обявяване на актове

·        Правно обслужване на търговски дружества и еднолични търговци.

·        Съгласуване на договори

·        Посредничество при преговори

·        Процесуално представителство по търговски спорове пред всички инстанции

·        Събиране на просрочени вземания

 

ТРУДОВО ПРАВО

За работодатели:

·        участие в подбор на персонал

·        изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики

·        изготвяне на допълнителни споразумения

·        изготвяне или съгласуване на заповеди за наказания

·        представителство на работодателя при изготвяне на Колективен трудов договор

·        процесуално представителство по трудови спорове пред всички инстанции

     За работници и служители:

·        изготвяне на молби, заявления, мотивационни писма

·        представителство на синдикални организации при изготвяне на Колективен трудов договор

·        изготвяне на жалби до инспекция по труда и други административни органи

·        установяване на трудов стаж по съдебен ред

·        процесуално представителство по трудови спорове пред всички инстанции

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

·        консултации при покупка и продажба на недвижими имоти, включително с проверка на правото на собственост и тежести върху имота

·        изготвяне на нотариални актове

·        консултации при покупка и продажба на моторни превозни средства

·        изготвяне на договори

·        изготвяне на пълномощни

·        семейно правни консултации, изготвяне на брачни договори, осиновяване, промяна на име, издръжка

·        процесуално представителство при развод

·        консултации при изготвяне на завещания

·        приемане, продажба и отказ от наследство,  доброволна и съдебна делба

·        защита от дискриминация

·        съдействие при търсене на закрила от домашно насилие

·        закрила на авторски права

·        защита на пострадали при пътно – транспортни произшествия и посредничество със застрахователни компании

·        събиране на вземания

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

·        консултации при подготовката на индивидуални, общи и нормативни административни актове.

·        изготвяне на тръжни документи

·        участие в комисии

·        процесуално представителство на административни органи и граждани при обжалване на административни актове

·        обжалване на принудителни административни мерки

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

·        консултации на административно – наказващи органи при налагане на административни наказания.

·        обжалване на административни наказания при пътно – транспортни нарушения

·        обжалване на административни наказания при нарушения на трудовото законодателство

·        обжалване на административни наказания при нарушение на други закони

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

·        снабдяване с изпълнителен лист от съда

·        образуване на изпълнително дело

·        независимо проучване на длъжника

·        участие в изпълнителното дело до пълно удовлетворяване на претенциите