1.     Цената на книгата  "Възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност" е 20 лв. Доставчикът не е регистриран по ДДС.  

Сумата за съответния брой книги се превежда по сметка:

INAN: BG24 BPBI 7931 1046 0447 01

BIC: BPBIBFSF

Юробанк България АД, клон Велико Търново

„Събеви консулт“ ЕООД

2.     Доставката ще бъде извършена с ЕКОНТ за Ваша сметка.

3.     Данни за фактура, брой заявени книги и адрес на доставка моля изпращайте на E-mail: [email protected]  

  

Прекалено дългите гаранционни срокове в обществените поръчки за строителство - 129.94 KB
Разноските пред КЗК при обжалване на обществени поръчки - 104.65 KB
Нова практика на ВАС за разноските пред КЗК - 108.7 KB
ЗОП преди 100 години - 495.8 KB
Основания за отмяна на НП по ЗОП - 213.68 KB
Финансови корекции 15 1.pdf - 287.72 KB
ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК-1 15 1.pdf - 368.43 KB
УЧАСТИЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 15 1.pdf - 463.16 KB
THE ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME 15 1.pdf - 189.46 KB
АП режим на публичната покана 15 1.pdf - 217.3 KB
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА 15 1.pdf - 437.68 KB
АП режим на комисията за провеждане на процедурата 15 1.pdf - 338.25 KB
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 15 1.pdf - 190.03 KB
АБСОЛЮТНАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП В ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА 15 1.pdf - 309.75 KB
Arbitration clause 15 1.pdf - 458.11 KB
expiration of absolute limitation period 15 1.pdf - 146.22 KB
guarantee terms 15 1.pdf - 166.88 KB
Използване на ресурсите на трети лица 15 1.pdf - 405.79 KB
Оперативна самостоятелност на комисията при прилагане на чл. 70 ЗОП - 330.07 KB
Контрол на възложителя върху комисията 15 1.pdf - 433.42 KB
Оперативна самостоятелност при прекратяване на процедурата - 474.44 KB
ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА 15 1.pdf - 499.88 KB
ПРОЦЕДУРАТА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ 15 1.pdf - 542.28 KB
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 15 1.pdf - 640.86 KB
Дискусионни въпроси ЗОП 15 1.pdf - 504.23 KB
Модел комисия 15 1.pdf - 481.51 KB
Правоспособност на гражданското дружество - 218.05 KB