В Република България  с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от  много различни фактори. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на  адвокатско възнаграждение за  работа във всяка отделна  съдебна инстанция.

За защита на дело с определен материален интерес , адвокатското възнаграждение се определя като процент от претендираната парична сума или стойност на имота. За останалите граждански и административни дела хонорарите варират най-често между 150 и 500 лв.

 

В таблиците по-долу са  посочени ориентировъчни размери на хонорарите в кантората:

 

І. Граждански и административни дела с определен интерес

Материален интерес (лв.)

Изготвяне на договор или други писмени документи

Защита по дело за една инстанция

0 – 500

100

300

500-1000

150

300

1000-1500

180

400

1500-2000

200

500

2000-3000

250

600

3000-5000

300

750

5000-10000

400

1000

10000-15000

500

2000

15000-20000

600

2200

20000-25000

700

2500

25000-30000

800

3000

30000-50000

900

5000

50000-100000

1000

7000

Над 100000

По договаряне, но не по-ниско от предходния ред

Забележки:

При изготвяне на проект за нотариален акт, възнаграждението се увеличава с 250 лв.

При дела в друго населено място, към възнаграждението се добавят пътни и други разходи по 0.50 лв. на кимометър  (в едната посока) за всяко заседание на съда

 

ІІ. Вписване на търговци в търговския регистър:

Вид на търговеца

Първоначална регистрация

Промени на вписани обстоятелства

Обявяване на ГФО

ЕТ

300

150

-

СД

300

200

60

КД

300

200

60

ООД, ЕООД

400

400

80

АД

1000

600

100

Кооперация

400

200

80

Сдружение, фондация

400

200

-

 

ІІІ. Съдебна защита по деле с без материален интерес:

Вид на делото

За една инстанция

Трудово дело (без незаконно уволнение)

500

Трудово дело – незаконно уволнение

Размера на месечната заплата на уволнения работник, но не по малко от 350лв.

Развод по исков ред

700

Развод по взаимно съгласие

500

Издръжка

500

Административни наказания (без глоба)

300

Административни дела

500

 

ІV. Обществени поръчки:

Вид на дейността

Процедура

Събиране на оферти с обява

1. Изготвяне на документация на възложител

3000 - 7000

2000

2. Изготвяне на оферта на участник (без ценова оферта)

2500

1200

3. Участие в комисия като външен експерт – за заседание без пътни

200

150

4. Участие в комисия и изготвяне на протокол от заседанието – без пътни

400

300

Обжалване

С явяване в заседание

Без явяване в заседание

5. Обжалване пред КЗК

2000

1500

6. Обжалване пред ВАС

2000

1500

Обучение на експерти на възложителя на място - 200 лв. на учебен час

 

V.  Други услуги

1. Абонаменттно обслужване на търговци, общини и други юридически лица– три минимални работни заплати месечно

2.  Кратка устна консултация – 30 лв.

3. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи– 50 лв. за първа страница и 20 за всяка следваща.

4. Други консултации и справки  – според изразходваното време, при разценка 120 лв. на час, но не по-малко от 30 лв.